Direct naar inhoud

Medezeggenschap

Ondernemingsraad Libra R&A

Belangenbehartiging

De OR behartigt de belangen van alle medewerkers. In de adviezen van de OR vraagt de OR bijvoorbeeld aandacht voor (tussentijdse) evaluaties of het betrekken van medewerkers bij keuzemomenten. Ook maakt de OR gebruik van achterbanraadplegingen om inzicht te krijgen in de meningen van collega’s en ontvangt zij reacties of suggesties van medewerkers die zij mee kan nemen naar de Raad van Bestuur.

Grote thema’s

Een aantal grote thema’s is ter advisering/instemming aan de OR voorgelegd, o.a.

 • Voorgenomen herstructurering van de organisatie
 • Gezamenlijk opstellen van het Sociaal Plan
 • Richtlijn Dienstkleding
 • Notitie Leren en opleiden
 • Richtlijn Jubilea

Verkiezingen

Op 2 juli 2015 heeft de OR verkiezingen gehouden. Ook met het nieuwe reglement streeft de OR naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Alle OR leden zijn afgetreden en er is een nieuwe raad gekozen die op 16 juli 2015 door de Raad van Bestuur is geïnstalleerd.

 

 

Cliëntenraad Libra R&A

Belangenbehartiging

De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van alle klanten en hun naasten van Libra Revalidatie & Audiologie: kinderen, jongeren en volwassenen. De raad zet zich in om de organisatie, namens alle klanten, te adviseren over de zorg- en dienstverlening. Uitgangspunt hierbij is de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Advisering

De CR heeft in 2015 (verzwaard) advies uitgebracht over een aantal grote onderwerpen:

 • Voorgenomen besluit tot het vaststellen van het beleid Kwaliteit en Veiligheid Libra R&A
 • Voorgenomen besluit tot het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) binnen Libra R&A
 • Gewijzigd reglement Veilig Incident Melden (VIM)
 • Voorgenomen besluit om de bestaande organisatiestructuur op te heffen en een nieuwe organisatiestructuur in te richten

Wijziging medezeggenschapstructuur

De Centrale Cliëntenraad heeft besloten om per 1 januari 2016 over te gaan tot één Cliëntenraad. Daarbij volgt de raad de nieuwe sectorindeling van de primaire sectoren met daarin twee vertegenwoordigers per primaire sector, waarbij de regio's Tilburg/Breda en Eindhoven ieder één persoon afvaardigen.
Medische Staf Libra R&A

Gesprekspartner en adviesorgaan

De Medische Staf is gesprekspartner en adviesorgaan van de Raad van Bestuur over medisch inhoudelijke en organisatiebrede onderwerpen. De Medische Staf bestaat uit 27 revalidatieartsen. Ondersteuning vindt plaats door verpleegkundig specialisten, physician assistants en arts-ondersteuners. Daarnaast verzorgen we, samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Rijndam Revalidatie in Rotterdam, de opleiding revalidatiegeneeskunde voor co-assistenten en arts-assistenten.

Werkgebied

De medische staf vult de revalidatiegeneeskunde inhoudelijk in op al onze locaties (de revalidatiecentra Leijpark te Tilburg en Blixembosch te Eindhoven en de dependances in Waalwijk, Deurne en Weert). Daarnaast werken onze revalidatieartsen in de ziekenhuizen in onze regio, te weten het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, het St. Jans Gasthuis in Weert, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop.
In het kader van de ketenzorg komen de revalidatieartsen als consulent in meerdere organisaties te weten: KDC (kinderdagcentra), verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, en instellingen voor meervoudige gehandicapten in de gehele regio.

Advisering

De Medische Staf heeft in 2015 een aantal adviesverzoeken ontvangen:

 • Notitie Leren en opleiden binnen Libra R&A
 • Beleid dossiervoering Libra R&A
 • Voorgenomen besluit om de bestaande organisatiestructuur op te heffen en een nieuwe organisatiestructuur in te richten
 • Voorbehouden handelingen binnen Libra R&A
 • Vrijheidsbeperkende interventies in acute en niet acute situaties bij klinische revalidanten en het meldingsformulier VBI Libra R&A

Kwaliteit van de zorg

We zijn continu bezig met het verbeteren van het professioneel handelen van onze medisch specialisten met als uiteindelijk doel de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Binnen Libra R&A is gekozen voor Appraisal & Assessment (A&A) voor het evalueren van het functioneren van de revalidatieartsen. A&A is een methode om feedback te krijgen op het eigen handelen als arts. Het gaat daarbij niet alleen om het medisch handelen, maar ook om communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.