Direct naar inhoud

Onze organisatie

Bijna tegelijkertijd met het afscheid van sectormanager Ben van de Brand startte Libra het Next Level traject, een inspirerende reis richting een toekomstvisie van Libra in 2026. Belangrijkste onderdelen zijn een cultuurprogramma en de herziening van het organisatiemodel.

Met het vertrek van Ben is besloten om twee transitiemanagers aan te trekken om het Next Level traject mede vorm te geven. In september zijn Marjo Jager en Mark Varekamp hun werkzaamheden bij Libra gestart.

De Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de OR en de Vereniging Medische Staf leveren allemaal hun eigen specifieke bijdrage aan het succes van Libra. Ook zij nemen u graag mee voor een ‘kijkje in de keuken’.

In januari 2021 hebben we, na een dienstverband van 22 jaar, afscheid genomen van Ben van den Brand, sectormanager revalidatie. Ben gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Hij begon zijn dienstverband op 1 januari 1999 in (toen nog) Revalidatiecentrum Leijpark. Vanwege de COVID beperkingen hebben we helaas op een andere manier afscheid van hem moeten nemen dan normaal. Iedereen kijkt dankbaar terug op deze 22 jaar. Samen hebben we vele ontwikkelingen meegemaakt. Zowel de zorgomgeving als de samenleving zijn in die jaren immers enorm veranderd.

Ben heeft zich altijd enorm verbonden gevoeld met het primaire proces en heeft genoten van de vele bijzondere gesprekken en ontmoetingen in al die jaren.

In 2020 had Ben als nevenfunctie de rol van waarnemend kerstman. Bekijk hieronder het filmpje:

In 2021 zijn we gestart met de reis van Libra Next Level. Samen maakten we een inspirerende reis naar een nieuwe toekomstvisie voor Libra in 2026.

Libra wil toekomstbestendig zijn. Daarom zijn we in 2021 van start gegaan met ‘Libra Next Level’; een cultuurprogramma en een traject waarin we het organisatiemodel herzien. Deze twee trajecten zijn nauw met elkaar verbonden.

In het cultuurprogramma hebben collega’s van Libra, klanten, naasten en samenwerkingspartners bijgedragen aan de ontwikkeling van Libra Next Level. Samen hebben we een mooie en inspirerende reis gemaakt. We hebben een goede start gemaakt met het beschrijven van een toekomstvisie voor Libra in 2026. We weten welke mindshifts daarvoor nodig zijn en wat we zullen moeten verwerven, versterken, verwerpen. We hebben mooie concrete ideeën om de nieuwe beweging in gang te zetten, dit zullen we samen met collega’s gaan doen. In 2022 zetten we onze reis samen voort. 

Bekijk hier de terugblik op Libra Next Level in 2021:

In januari 2021 bracht organisatiebureau Crown Gillmore advies uit op de vraag van Libra of het huidige besturingsmodel en organisatiemodel nog wel passend zijn bij de uitdagingen die Libra aan wil gaan. Met daaraan gekoppeld de vraag welke (interne) aspecten van invloed zijn op het besturingsmodel.

Het bureau adviseerde Libra om op twee fronten te investeren:

 • Onderzoeken of de huidige organisatiestructuur nog passend is bij de ambities die Libra nastreeft.
 • Investeren in de cultuur van de organisatie en eigenaarschap van de medewerkers, door gezamenlijk een inspiratiereis te maken.

Deze twee ontwikkelingen zijn van start gegaan onder de gemeenschappelijke noemer Libra Next Level.

Het advies van Crown Gillmore heeft geleid tot een nadere analyse en evaluatie van de structuur en visievorming over de doorontwikkeling daarvan. Er is een visiedocument opgesteld dat met verschillende partijen is besproken.

Werving twee transitiemanagers
Vanwege het vertrek van de twee (interim) sectormanagers zijn voor een periode van minimaal 2 jaar twee nieuwe managers aangetrokken. Naast leiding geven aan de huidige sectoren van het primair proces, krijgen deze managers de opdracht het proces richting de doorontwikkeling van Libra naar een nieuwe organisatiestructuur mee uit te werken en te begeleiden.

Na een zorgvuldig wervings- en selectieproces zijn Mark Varekamp en Marjo Jager op 1 september 2021 bij Libra gestart. Mark heeft een bedrijfskundig profiel en Marjo een medisch profiel.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de besturing van Libra R&A. De Raad vervult - conform Zorgbrede Governancecode - de rollen van werkgever, toezichthouder, klankbord en sparringpartner. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad verschillende deelcommissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de commissie HR en de Auditcommissie. De leden van de Raad kijken ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar de organisatie en in gezamenlijkheid naar de uitvoering van het beleid.

De Raad van Toezicht van Libra R&A herkent zich in haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid en laat zich hierop aanspreken. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad een werkoverleg met de bestuurder. Eens per jaar wordt door de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gehouden met de bestuurder. Twee keer per jaar hebben de voorzitter van de Raad en de voorzitter van de HR-commissie met de bestuurder een gesprek over haar ontwikkeling en het functioneren van Libra’s (sub)top. In deze gesprekken komen naast persoonlijke ontwikkelingspunten en risico’s op belangenverstrengeling ook de scholing van bestuurder en arbeidsvoorwaarden aan de orde. De Wet Normering Topinkomens geldt hierbij als uitgangspunt, de beloning van de bestuurder is in lijn met deze wet, zie de Jaarrekening 2021.

In de Auditcommissie is in 2021 naast Libra’s financiën ook aandacht besteed aan (financiële) risicobeheersing en aan IT- en vastgoedontwikkelingen. De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft naast de aandacht voor algemene veiligheidszaken ook de COVID-pandemie en de gevolgen voor Libra geagendeerd. De commissie HR heeft naast algemene HR-zaken in 2021 bijzondere aandacht gehad voor het cultuurprogramma en transformatieplannen van de bestuurder.

Door bovenstaande werkwijze heeft de Raad van Toezicht, in combinatie met haar jaarlijkse overleg- en commissievergaderingen met de verschillende adviesorganen (te weten de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, een delegatie van het Bestuur van de Medische Staf en het Managementteam) goed zicht kunnen houden op de organisatie. De jaarlijks werkbezoeken van de individuele raadsleden hebben ondanks COVID op gepaste wijze plaatsgevonden. Fysieke aanwezigheid bij bijzondere evenementen en bijeenkomsten was niet mogelijk, de leden van de Raad hebben diverse bijeenkomsten van Libra online gevolgd.

De Raad van Toezicht heeft wederom diep respect (geuit) over de flexibiliteit en veerkracht die de medewerkers van Libra Revalidatie & Audiologie ook dit bijzondere pandemie-jaar hebben getoond.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten. De Cliëntenraad brengt advies uit over alle onderwerpen die de cliënten raken, en wordt steeds meer betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie.

Corona was in 2021 een belangrijk onderwerp op de agenda. Ten eerste vanwege de maatregelen die Libra moest treffen om de zorgverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. Ten tweede omdat het bijna niet mogelijk was om elkaar en onze gesprekspartners in levenden lijve te ontmoeten.

Een belangrijke stap was het vaststellen van een eigen visie op cliëntenbelang, die ook op internet is gepubliceerd. Hierin staat dat we als Cliëntenraad - naast onze wettelijke adviestaak - eerder in het proces bij belangrijke onderwerpen willen meedenken en -praten. We hebben ook enkele speerpunten benoemd waaraan wij willen bijdragen:

 • Eigen regie – het zélf vorm kunnen geven aan je behandeltraject;
 • Ervaringsdeskundigheid – functioneel ervaringen delen als onderdeel van behandeling;
 • E-health – vruchtbare online samenwerking met de cliënt.

De Cliëntenraad heeft in 2021 aan een groot aantal trajecten kunnen deelnemen: MT-beleidsdag, Out-of-the-Box en Next Level-team, patient journeys, E-health, Begrijpelijke Taal en Roosterplatform.

Daarnaast werd over heel concrete onderwerpen advies uitgebracht, zoals de organisatiestructuur, het vastgoedbeleid, het voedingsbeleid en de ontwikkelingen rondom audiologie in Uden.

De Cliëntenraad bestaat uit 8 personen. Die waren tot nu toe steeds verbonden met de verschillende sectoren binnen Libra: Neurologie, Houding en Beweging, Audiologie en Kinderen. Gelet op de nieuwe organisatiestructuur wordt de samenstelling van de Cliëntenraad opnieuw bekeken.

Twee van de langstzittende leden, Ankie Spijkers en Jan van de Rijt (tevens voorzitter en secretaris) zijn op 31 december 2021 teruggetreden als lid van de Cliëntenraad. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de geweldig goede samenwerking en hun bijdrage aan het goed functioneren van de Cliëntenraad. De vacatures zijn begin 2022 ingevuld.

Belangenbehartiging

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers. Bij advies- en instemmingsaanvragen weegt de OR belangen af van zowel de medewerkers als de organisatie. De OR maakt hiervoor regelmatig gebruik van achterbanraadplegingen om inzicht te krijgen in de meningen van collega’s. Reacties of suggesties van collega's neemt de OR mee in het overleg met de Raad van Bestuur.

Advisering/instemming/overleg

 • Organisatie ontwikkeltraject
 • Cultuurprogramma
 • Ontwikkelingen roosterplatform en REFLEX
 • Functiehuis
 • Corona
 • Zorgbonus
 • Beleid gezondheid en inzetbaarheid
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Dagvergoeding voor thuiswerkers
 • Voedingsbeleid
 • Aanwijzen verplichte vrije dagen 2022
 • Begroting, jaarplan, jaarrekening

Interne organisatie

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van het organisatie ontwikkeltraject. Dit traject behelst twee grote deelonderwerpen: het cultuurtraject en de nieuwe besturingsstructuur.

De OR is bij deze trajecten op verschillende manieren betrokken geweest. OR leden hebben deelgenomen aan zowel het Out of the Box team als aan het Libra Next Level team.

COVID-19
Het jaar 2021 was wederom een jaar waar COVID-19 de werkzaamheden van de Vereniging Medische Staf (VMS) op diverse manieren heeft beïnvloed. Als gevolg van de landelijke maatregelen en door uitval van personeel was hun normale structuur in de zorg verminderd aanwezig. Toch kan de VMS met trots terugkijken op de veerkracht en flexibiliteit van de werknemers en op de inzet om de toekomstvisie niet uit het oog te verliezen en stappen te zetten in de uitvoering van het medisch beleidsplan.

Organisatie ontwikkelingen
Het Bestuur VMS is betrokken bij het denk- en ontwikkelproces rondom de structuurveranderingen van Libra Next Level. Op verzoek van de RvB heeft het bestuur VMS advies uitgebracht over het concept reorganisatieplan. Een aantal collega’s van de VMS denken mee in het cultuur traject.

Portfoliodiscussie
In het begin van 2020 is uitgebreid aandacht besteed aan de ongelijke verdeling van behandelcapaciteit tussen de diverse doelgroepen. Er is afgesproken de capaciteitsverdeling te koppelen aan inhoudelijke ontwikkelingen en aan de wachtlijsten. In 2021 heeft de VMS dit project verder uitgewerkt met het management. In de toekomst kan de wachtlijst met ondersteunende software snel en transparant in beeld worden gebracht. In 2021 is nog ‘handmatig’ gekeken naar een goede verdeling van de capaciteit.

Visie klinische revalidatie
Het beddenhuis op de twee locaties zal de komende jaren om diverse redenen een verandering ondergaan. Dit betekent dat nu het moment is om na te denken hoe de MSR klinisch vorm kan worden gegeven de komende jaren, rekening houdend met andere opties zowel op inhoudelijk therapeutisch gebied als ook in samenwerking met andere organisaties. Dit traject wordt in 2022 vervolgd met een toekomstbestendige klinische revalidatie visie als doel.

Ziekenhuisrevalidatie
Voor een betere profilering van de ziekenhuisrevalidatie heeft de VMS een aparte groep opgericht. Binnen de ziekenhuizen is het heel belangrijk dat de revalidatie een goede schakel is binnen het netwerk van de patiënten journey waarbij ook de 1e lijn en de GRZ betrokken zijn.

Netwerkgeneeskunde
De VMS heeft een start gemaakt met het verder uitwerken en formaliseren van de netwerken waaraan wordt deelgenomen. Naast het delen van ervaringen heeft ook externe scholing plaatsgevonden.

Profilering
Samen met het management en RvB heeft het bestuur VMS kritisch gekeken naar een goede afbakening van de diverse taken. Door deze afbakening kan het bestuur zich richten op de eigen taken en op een verdere strategische ontwikkeling op zowel regionaal als landelijk niveau.

Bespreking revalidatiegeneeskundige ontwikkelingen
Naast de reeds bestaande overleggen komen de artsen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen tijdens een inhoudelijk overleg ziekenhuis (I.O. ziekenhuis) bijeen voor beleidsvraagstukken en afstemming. Voor afstemming binnen de kliniek is een I.O. kliniek gestart. De verpleegkundig specialisten en physician assistants nemen deel aan deze overleggen. In Weert vinden drie tot vier keer per jaar beleidsoverleggen  plaats m.b.t. de groei en ontwikkeling op locatie Weert.

Leden van de VMS zijn vertegenwoordigd in alle diagnose gebonden werkgroepen van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), m.u.v. werkgroep transculturele revalidatie.

"Het eerste wat opviel is dat veel dingen goed gaan. Onze uitdaging is om dingen slimmer te doen en samen te brengen."