Direct naar inhoud

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de besturing van Libra Revalidatie & Audiologie.

De visie van de raad staat verwoord in de notitie ‘Visie op toezicht’.
De raad vervult vier rollen naar de organisatie en de Raad van Bestuur; die van adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder. De leden kijken ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar de organisatie.

De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governancecode Zorg.

Volgend uit de transparantie-eisen van de Code heeft de RvT afspraken gemaakt over het toezicht op de uitgaven. Met betrekking tot de declaraties van en/of betalingen ten behoeve van de bestuurder van de organisatie is afgesproken met de Raad van Toezicht dat hij twee keer per jaar van de concerncontroller een totaaloverzicht ontvangt van uitgaven die ten gunste van de bestuurder van de organisatie zijn gedaan met reden/motivatie waarom e.e.a. is gedeclareerd of betaald. Dit zijn o.a. kosten van aanschaf van goederen, lidmaatschappen en  opleidingen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten. In het Reglement Raad van Toezicht staan de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad en het profiel van de leden omschreven.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • De heer drs L.B. (Lodewijk) de Beukelaar (voorzitter)
  • De heer drs M. (Martijn) Cornelis RC (vicevoorzitter)
  • Mevrouw M. (Marrit) Schouten
  • Mevrouw M.L.G. (Marie-Louise) van der Kruis MCM
  • De heer A.W. (Arthur) Govaert MSc