Direct naar inhoud

Gedragscode

De Libra gedragscode geldt voor alle medewerkers, cliënten en bezoekers van de locaties van Libra Revalidatie & Audiologie (Libra) en is van toepassing op alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden bij Libra. Het doel van deze gedragscode is dat iedereen zich veilig kan voelen bij Libra.

Hoe gaan we binnen Libra met elkaar om?

  • We bejegenen elkaar met respect en houden rekening met elkaar. We tolereren geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
  • We respecteren elkaars levensbeschouwing en elkaars normen en waarden.We tolereren op geen enkele wijze discriminatie (in woorden of daden) en/of seksuele intimidatie (in woorden, gebaren of een fysieke uiting).
  • Het gebruik van drugs is zowel in de gebouwen als op het terrein niet toegestaan. Roken van (elektronische) sigaretten, sigaren en of pijp is uitsluitend toegestaan in de daartoe aangewezen rookplekken buiten. De rest van het terrein en de gebouwen zijn rookvrij.
  • Misbruik en gebruik van alcohol tijdens therapietijden is niet toegestaan.
  • We respecteren elkaars eigendommen en gaan zorgvuldig met eigendommen van anderen om.
  • Met het oog op de privacy van onze medewerkers, cliënten en bezoekers mogen uitsluitend beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden met uitdrukkelijke toestemming van Libra en de belanghebbenden. Deze regel heeft betrekking op alle opnameapparatuur, inclusief mobiele devices zoals smartphones, tablets etc.
  • Op basis van de informatieplicht rond de behandeling mag een cliënt gesprekken opnemen tussen hem en de behandelaar. Wij stellen het op prijs als hij/zij dit vooraf aan de behandelaar meldt. Alleen na overleg met de behandelend arts mag een cliënt tijdens de medische behandeling beeld- en/of geluidsopnamen maken.

Medewerkers die geconfronteerd worden met enige vorm van ongewenst gedrag melden dit bij hun leidinggevende.
Indien nodig of gewenst kunnen zij ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Cliënten, hun naasten en overige bezoekers die geconfronteerd worden met enige vorm van ongewenst gedrag kunnen dit melden bij de receptie/ontvangst van de betreffende locatie.

Wat doen we als het fout gaat?

  • Bij een lichte of eerste overtreding volgt een formele waarschuwing door de leiding van de RVE, de afdeling of het team.
  • Bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen volgt een schriftelijke waarschuwing of berisping door of namens de Raad van Bestuur.
  • Bij herhaaldelijke of zware overtredingen volgt overplaatsing of ontslag van cliënten, ontzegging van de toegang voor bezoekers of arbeidsrechtelijke maatregelen conform wetgeving en CAO voor medewerkers. Waar opportuun wordt aangifte bij de politie gedaan.