Direct naar inhoud

Behandelteam

Binnen Libra Revalidatie & Audiologie werken we met multidisciplinaire teams. Bij de ZG-zorg krijgt u te maken met professionals die veel weten van slechthorendheid en doofheid bij baby’s en jonge kinderen.

Hoofdbehandelaar

De hoofdbehandelaar is de spil in het team. De hoofdbehandelaar coördineert en is eindverantwoordelijk voor de ZG-zorg. Zij voert het eerste gesprek met u bij de aanmelding van de zorgstart, geeft informatie over het te verwachten traject en beantwoordt uw eerste vragen. Gedurende het traject is de hoofdbehandelaar de vraagbaak voor algemene vragen. Aan het eind van het traject voert zij een eindgesprek met u ter afsluiting van de zorg.

Mw. drs. Gertrud Nabben-Kusters
Mw. Marlot Brouwer

Naast de hoofdbehandelaar kan het behandelteam, afhankelijk van het behandelplan, ook bestaan uit de volgende zorgprofessionals:

De logopedist komt vanaf dat uw kind 2 à 3 maanden is het eerste jaar bij u op huisbezoek. Tijdens deze huisbezoeken staan de ouder-kindinteractie, hoorhulpmiddelen, gebaren, taal, spel en gedrag centraal. Daarbij is veel aandacht voor vragen van ouders rondom het gehoorverlies. Aan de hand van adviezen en soms ook videobeelden leert u zelf op welke manier u met uw kind kunt communiceren. U leert babygebaren. Ook wordt het kind gestimuleerd zijn stem te gebruiken door het uitlokken van geluiden, brabbels en later ook woorden. Bij de auditieve training leert het kind zoveel mogelijk te doen met het restgehoor en het hoortoestel of Cochleair Implantaat. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de andere zintuigen. Wanneer het kind ouder wordt gaat deze logopedische begeleiding door en vindt deze wat vaker op locatie plaats.

De maatschappelijk werker praat met u over hoe het is om een slechthorend/doof kind op te voeden, en bespreekt met u wat u daarin tegenkomt. Ze denkt ook mee bij het maken van keuzes in dagopvang/onderwijs.

De psycholoog/othopedagoog is betrokken bij de algehele ontwikkeling van uw kind. Zij volgt en onderzoekt de algehele ontwikkeling en geeft u hierover advies.

De gebarendocent informeert u over hoe het is om met een ernstig slechthorend/doof kind te communiceren, en geeft de gebarencursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG+).

De pedagogisch medewerker stimuleert uw kind binnen de behandelgroep.

Daarnaast kunt u als ouder/verzorger te maken krijgen met:

  • Een cliëntondersteuner
  • Afdeling Planning
  • Het secretariaat

Opleiding en stage

Libra wil, naast het leveren van goede zorg, een uitdagende leer- en werkomgeving zijn voor professionals en studenten. Kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren staan daarbij centraal. Jaarlijks lopen grote groepen studenten van diverse opleidingen stage bij Libra. Daarnaast leidt Libra, in samenwerking met andere zorginstellingen, een aantal artsen en psychologen op.

Tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat u te maken krijgt met deze collega’s in opleiding en stagiairs.