Direct naar inhoud

Behandelmodules

Binnen de ZG- zorg bieden we binnen de behandeling een groot aanbod aan activiteiten en cursussen, die we inzetten als we u en uw kind daarmee kunnen helpen. Sommige vinden altijd plaats, sommige als u dat wenst. Een greep uit ons aanbod:

Kort na de aanmelding bij  het ZG-team komt de logopedist bij u thuis. Zij start na de kennismaking met de module “Natuurlijk Communiceren”. In deze module worden ouders op een gestandaardiseerde manier geïnformeerd over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind. Daarnaast krijgen zij vaardigheden aangereikt om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren, waarbij aangesloten wordt op de gevolgen van een gehoorverlies voor de ontwikkeling van een kind. Natuurlijk Communiceren bestaat uit twee modules voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies. De eerste module wordt aangeboden bij de start van de ZG-zorg en de tweede module wanneer het kind tussen de één en tweeëneenhalf jaar oud is.

De maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker zal u bij de omgang met uw slechthorende of dove kind binnen uw gezin ondersteunen en begeleiden. Zij zal u ook- als u dat wilt- in contact brengen met andere ouders die een slechthorend of doof kind hebben. Bij de ZG-zorg horen ook huisbezoeken door de maatschappelijk werker, om met ouders thuis te werken aan de omschakeling in de praktijk van alledag en om ouders te informeren en te ondersteunen bij beslissingen rond hun slechthorende of dove kind. De maatschappelijk werker zal u – in samenspraak met het ZG-team- adviseren en begeleiden bij het maken van keuzes in dagopvang of onderwijs, of wanneer uw kind al een dagopvang bezoekt daar voorlichting geven.

De logopedist

De logopedist komt vanaf dat uw kind 2 à 3 maanden is heel regelmatig bij u thuis. Tijdens deze huisbezoeken staan de ouder-kindinteractie, hoorhulpmiddelen, gebaren, taal, spel en gedrag centraal. Daarbij is veel aandacht voor vragen van ouders rondom het gehoorverlies. Aan de hand van adviezen en soms ook videobeelden leert u zelf op welke manier u met uw kind kunt communiceren. U leert babygebaren. Ook wordt het kind gestimuleerd zijn stem te gebruiken door het uitlokken van geluiden, brabbels en later ook woorden. Bij de auditieve training leert het kind zoveel mogelijk te doen met het restgehoor en het hoortoestel of Cochleair Implantaat. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de andere zintuigen. Wanneer het kind ouder wordt gaat deze logopedische begeleiding door en vindt deze wat vaker op locatie plaats.

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een kortdurende methode om de basiscommunicatie tussen ouder en kind te verbeteren. Tijdens een alledaagse activiteit maken we een korte video-opname van u samen met uw kind. Na analyse van de positieve contactmomenten bekijken we op een later tijdstip deze opname met u terug. Tijdens dit terugkijken wordt duidelijk wat uw kind aan communicatie nodig heeft, hoe u aansluit bij de initiatieven van uw kind en hoe u positief leiding kunt nemen. De zogenaamde positieve momenten stimuleren de ontwikkeling van uw kind.

Deze methode kan u inzicht geven in de wijze waarop u uw kind benadert en hoe het daardoor wordt beïnvloed. Bij alle slechthorende en dove kinderen wordt VIB standaard in de beginfase ingezet, om u te helpen de contactinitiatieven van uw kind goed te leren zien. Daarnaast kan VIB op een later moment ingezet worden bij vragen rond de communicatie tussen ouders en kind. Ook als er gedragsproblemen zijn, als u vragen heeft of onzeker bent over de ontwikkeling of de omgang met uw kind, kan VIB verhelderend werken.

Kinderen leren vanzelf in de taal van hun ouders te communiceren. Chinese kinderen praten Chinees met hun ouders, dove kinderen van dove ouders gebruiken gebarentaal. Dove kinderen van horende ouders missen die gemeenschappelijke taal. Daarom is het heel belangrijk dat de omgeving zich aanpast aan het dove kind. Voor slechthorende en dove kinderen zijn lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en gebaren erg belangrijk. Een goede verlichting, het kind aankijken, wachten tot je in het gezichtsveld van het kind bent, zijn voorwaarden om de visuele taal te zien. Er is een visuele taal die u kunt leren, namelijk de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Gebarentalen zijn echte talen, die net zo volledig zijn als gesproken talen. Bij pasgeboren baby’s leert u de babygebaren van de logopedist die bij u thuis komt, zodat u bij de dagelijkse verzorging van uw kind al gebaren kunt gebruiken. In vervolg hierop geeft de gebarendocent cursussen NGT op locatie, zodat u met uw kind leert communiceren.

Een slechthorende of dove baby heeft nog geen kennis van een taal. Hij ziet de mond en de lippen van zijn ouders bewegen, maar kan er nog niets van maken omdat hij nog geen woorden kent. Het is daarom belangrijk om daarnaast lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en gebaren te gebruiken. De ouder wijst naar de vogel die in de tuin zit, zegt het woord vogel en doet het gebaar vogel hierbij. Wanneer je dit steeds herhaalt leert het kind wat een vogel is en leert hierbij allereerst het gebaar en later ook het woord vogel.

De oudermodule NmG+ is een cursustraject waarin je de gesproken Nederlandse taal leert ondersteunen met gebaren. De plus betekent dat we het Nederlands ondersteunen met zoveel mogelijk grammaticale elementen en gebaren uit de NGT (Nederlandse Gebarentaal), waarbij de kwaliteit van het gesproken Nederlands in tact blijft. Juist hierdoor kan de boodschap zo duidelijk mogelijk worden overgebracht.

Het traject bestaat uit zeven cursussen en is opgedeeld in twee thuiscursussen (Oudermodule 1a en 1b) en vijf groepscursussen op locatie (Oudermodule 2 t/m 6). De cursussen volgen elkaar op.

Tijdens de Basis Communicatie Cursus (BCC) 'Beter communiceren met je kind' gaat u, samen met andere ouders, werken aan de basisvoorwaarden voor beter contact en communicatie met uw kind. Hiervoor volgt u een bepaald programma. U krijgt handvatten aangereikt om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. Gecertificeerde logopedisten begeleiden u tijdens deze BCC oudercursus.

De cursus bestaat uit vier groepsbijeenkomsten en één individuele bijeenkomst.

Tijdens de groepsbijeenkomsten ontvangt u informatie over communicatieprincipes. Tijdens de individuele bijeenkomst oefent u aan de hand van een video-opname deze principes, zodat u ze leert herkennen. Op deze gerichte manier leert u de signalen van uw kind beter te herkennen en te begrijpen. De communicatie tussen u en uw kind zal makkelijker worden en dit zal een positieve invloed hebben op de spraaktaalontwikkeling van uw kind.

De cursus is bedoeld voor ouders van (ernstig) slechthorende of dove kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar. In de cursus leert u opvoedingsstrategieën, omgangs- en communicatievaardigheden die aansluiten bij de ontwikkeling van het slechthorende of dove kind. U krijgt onder meer handvatten voor het omgaan met gevoelens, actief luisteren en omgaan met probleemsituaties. Daarnaast is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en inzichten te delen met andere ouders. De cursus bestaat uit vijf avondbijeenkomsten en wordt gegeven door een psycholoog en een logopedist.

 

Voor alle jonge kinderen is het belangrijk dat ze worden voorgelezen. Met name bij dove en slechthorende kinderen kunnen ouders hiermee bijdragen aan de taalontwikkeling. Kinderen profiteren het meest van voorlezen als dit op een inter­actieve manier gebeurt waarbij ze actief betrokken worden bij het vertellen van het verhaal. Dit zogenaamde interactief voorlezen vraagt van ouders om samen met hun kind in plaats van aan hun kind voor te lezen. Wanneer jonge kinderen op deze interactieve manier worden voorgelezen vergroot dat hun begrip van het verhaal, de woorden­schat, vertelvaardig­heden en de kennis over geschreven taal.

In deze cursus leert u een andere manier van voorlezen en de technieken van het interactief voorlezen. 

Wanneer uw kind de leeftijd heeft om naar een kinderdagverblijf/ peuteropvang te gaan zal de maatschappelijk werker met u bespreken welke mogelijkheden er zijn in uw omgeving. Als u uw keuze heeft gemaakt zal zij het kinderdagverblijf/ de peuteropvang waar uw kind naar toe gaat bezoeken, om via een observatie met de leiding te bespreken wat belangrijk is in het omgaan met uw slechthorende of dove kind.

Eigen regie, Samen beslissen

Invloed uitoefenen op behandelkeuzes en ruimte krijgen mee te denken in de behandelingen? Klinkt goed, maar is niet altijd makkelijk. Daarbij is coaching nodig. Libra heeft haar zorgverleners erin geschoold om revalidanten te coachen. We noemen dit ‘van zorgen naar coachen’. We hebben geleerd dat door meer te ‘coachen’ en minder te ‘zorgen’ er meer ruimte ontstaat voor uw wensen en hulpvragen.

Meer lezen

Meer folders vindt u in het digitale folderrek:

Folders gehoor, spraak en taal