Direct naar inhoud

Cliëntenraad aan zet

Ook in 2023 heeft de Cliëntenraad (CR) zich weer ingezet voor de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die in behandeling waren bij Libra Revalidatie & Audiologie (R&A).

De cliëntenraad (CR) heeft ook in 2023 weer de belangen behartigd van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra R&A in behandeling waren. Daarbij is de Wet op de Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ2018) altijd ons uitgangspunt. Wij adviseerden de Raad van Bestuur over de zorg- en dienstverlening in de breedste zin.

Dit hebben we gedaan

De CR was betrokken bij veel verschillende onderwerpen. Sommige onderwerpen raakten direct de cliënt, andere minder.

De interne organisatieontwikkelingen slokten in 2023 veel tijd op. We werden hier heel goed bij betrokken. We waren een gelijkwaardige gesprekspartner bij de werving, selectie en benoeming van het lid RvT (op voordracht van de CR) èn de nieuwe bestuurder RvB. We benoemden twee nieuwe CR-leden en vonden eind 2023 een nieuwe voorzitter. Ook spraken we mee over externe vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de marktpositie, samenwerkingen en een gezonde bedrijfsvoering. 

Vooral waren we actief om onze positie als CR steviger neer te zetten binnen Libra. Het begrip cliëntenparticipatie kreeg meer lading, ook dankzij een fijne samenwerking met de RvB en de OR. We werkten er actief aan om de cliënt en of de CR vaker te betrekken bij onderwerpen die de cliënt raken. Dat begint steeds beter te lukken, maar we zijn er nog niet.

In september hadden we een heel vruchtbare trainingsdag. We brachten een duidelijker focus aan, in lijn met de organisatieontwikkelingen en het bestuursmodel. We spraken ook over onze speerpunten, die weer mooi aansluiten op de strategische keuzes die Libra maakte.

We waren bij veel activiteiten en werkgroepen betrokken. We noemen er een paar: Begrijpelijke taal, Libra Next Level, externe audit, week van de cliëntveiligheid. We brachten advies uit over bijvoorbeeld Plankaders en de aanschaf van het EPD van Nexus.

Speerpunten

We zijn in 2023 verder gegaan met het uitdiepen van de volgende speerpunten:

eigen regie bij de cliënt -> het zelf (mee) vorm kunnen geven aan je behandeltraject;
 
ervaringsdeskundigheid -> functioneel ervaringen delen als onderdeel van behandeling;

E-health
-> vruchtbare online samenwerking met de cliënt.

We voelen ons enorm betrokken bij deze drie speerpunten, omdat hier het cliëntenbelang echt centraal staat. De speerpunten verdienen het om in 2024 en verder méér vorm te krijgen.

 

Wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij graag naar ons Jaarverslag 2023