Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

De raad vervult vier rollen naar de organisatie en de Raad van Bestuur; die van adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder.

De Raad van Toezicht bestaat uit leden die ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar de organisatie kijken. De achtergrond van de leden is divers. Genoemd kunnen worden: financiële en juridische expertise en ervaring in het bedrijfsleven.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten. De Raad van Toezicht kent daarnaast een reglement Raad van Toezicht waarin staat op welke wijze de raad zijn verantwoordelijkheden waarmaakt, welke taken en bevoegdheden er zijn en wat het profiel van de leden is.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw drs. J.H. Colijn. Zij is sinds 1 januari 2016 voorzitter. In het dagelijks leven is zij interim directeur bedrijfsvoering en behandelzaken bij GGZ Breburg.
  • Mevrouw Mr. J.G.J. Kamp. Zij is sinds 2010 lid van de raad. In het dagelijks leven werkt zij als zelfstandig adviseur.
  • De heer drs. F. Penninx. Hij is sinds 2010 lid van de raad. In het dagelijks leven is hij actief als ondernemer.
  • De heer R. Willemsen. Hij is sinds 1 januari 2016 lid van de raad en bekleedt de kwaliteitszetel van de cliënten. Hij is als hoofd research en hoogleraar Functionele Neurogenetica werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam.
  • Mevrouw drs. M.A.M.F. Suchanek. Zij is vanaf september 2017 lid van de raad. In het dagelijks leven is zij Vice President IT European countries bij Athlon international.
  • De heer drs. M. Cornelis RC. Hij is vanaf september 2017 lid van de raad. In het dagelijks leven werkt hij als Chief Financial Officer bij de Humares groep. 

Lily Brouwers, bestuurssecretaris, ondersteunt de Raad van Toezicht als ambtelijk secretaris.

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht zich bezighoudt, zijn terug te vinden in het Directieverslag 2016 van Libra R&A.