Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak integraal toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

De Raad van Toezicht hanteert de principes van de Governancecode Zorg.

De raad vervult vier rollen naar de organisatie en de Raad van Bestuur; die van adviseur, klankbord, toetser en toezichthouder.

Volgend uit de transparantie-eisen van de Code heeft de RvT afspraken gemaakt over het toezicht op de uitgaven. Met betrekking tot de declaraties van en/of betalingen ten behoeve van de bestuurder van de organisatie is afgesproken met de Raad van Toezicht dat hij twee keer per jaar van de concerncontroller een overzicht ontvangt van declaraties die door de bestuurder ten behoeve van de organisatie zijn gedaan. Dit zijn o.a. declaraties van lidmaatschappen en opleidingen.

De Raad van Toezicht bestaat uit leden die ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar de organisatie kijken. De achtergrond van de leden is divers. Genoemd kunnen worden: financiële en juridische expertise en ervaring in het bedrijfsleven.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten. De Raad van Toezicht kent daarnaast een reglement Raad van Toezicht waarin staat op welke wijze de raad zijn verantwoordelijkheden waarmaakt, welke taken en bevoegdheden er zijn en wat het profiel van de leden is.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw drs. J.H. Colijn. Zij is vanaf 1 januari 2016 voorzitter. In het dagelijks leven is zij directeur – bestuurder ad interim.
  • De heer prof. dr. R. Willemsen. Hij is vanaf 1 januari 2016 lid van de raad en bekleedt de kwaliteitszetel van de cliënten. Hij is als hoofd research en hoogleraar Functionele Neurogenetica werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam.
  • Mevrouw drs. M.A.M.F. Suchanek. Zij is vanaf september 2017 lid van de raad. In het dagelijks leven is zij Vice President IT European countries bij Athlon international.
  • De heer drs. M. Cornelis RC. Hij is vanaf september 2017 lid van de raad. In het dagelijks leven werkt hij als Chief Financial Officer bij de TecqGroep. 
  • Mevrouw R. Hendrikx is vanaf 1 januari 2019 lid van de raad. In het dagelijks leven is zij werkzaam als zelfstandig adviseur en coach op het gebied van personeelsstrategie en leiderschapsontwikkeling.

Lily Brouwers, bestuurssecretaris, ondersteunt de Raad van Toezicht als ambtelijk secretaris.

De onderwerpen waarmee de Raad van Toezicht zich bezighoudt, zijn terug te vinden in het Directieverslag 2017 van Libra R&A.