Raad van Bestuur

Marie-Louise Vossen is de Raad van Bestuur van Libra R&A. Zij is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en wordt ondersteund door Ingeborg Stadhouders, bestuurssecretaris.

In haar wekelijks overleg met de bestuurssecretaris, neemt zij formele besluiten. Deze worden vastgelegd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur staan in het Reglement Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Bij Libra R&A zijn 3 adviesorganen waarmee de Raad van Bestuur overlegt: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd.


Managementteam

Het managementteam (MT) ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur op strategisch en tactisch niveau bij de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering. Het MT is geen besluitvormend orgaan, is een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming en functioneert als team voor de organisatie als geheel. Het MT vergadert eens in de twee weken op dinsdagmiddag. De vergaderingen vinden wisselend plaats in Tilburg en Eindhoven.

Samenstelling MT

  • Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur
  • Ingeborg Stadhouders, bestuurssecretaris
  • Derk te Velde, (interim) sectormanager Revalidatie Neurologie en Revalidatie Kinderen
  • Jan de Groot, sectormanager Bedrijfsvoering
  • Yvonne Hendriks, (interim) sectormanager Revalidatie Houding & Beweging en sectormanager Audiologie
  • Annemieke Becks, medisch manager/revalidatiearts sector Revalidatie Kinderen
  • Annemarie van Haelst, medisch manager/revalidatiearts sector Revalidatie Houding & Beweging
  • Conny de Heer, medisch manager/revalidatiearts sector Revalidatie Neurologie
  • Monique Boymans, medisch manager/klinisch fysicus sector Audiologie
  • Karin Hoefnagels, concern controller