Folders Gehoor, Spraak en Taal

In onze folders vindt u handige informatie, tips en contactgegevens over onze behandelingen, diensten en meer.

Aandoeningen Naar boven

Deze folder geeft informatie over auditieve verwerkingsproblemen en het onderzoek dat bij Libra Revalidatie & Audiologie gedaan kan worden om tot een advies voor dit probleem te komen.

Download document

Niet alle kinderen leren vanzelf goed praten. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. In deze folder leest u waar u op moet letten en wat u zelf kunt doen om de spraak en taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Download document

In deze folder staat veel informatie over Tinnitus (oorsuizen) en de mogelijkheden tot behandeling daarvoor.

Download document

Het ademen door de mond heeft nadelen ten opzichte van neusademen. In deze folder leest u de oorzaken en gevolgen van mondademen en oefeningen om het ademen door de neus te stimuleren en de mondmotoriek te verbeteren.

Download document

Het kan zijn dat er twijfels zijn over het gehoor van uw baby. Bij Libra Revalidatie & Audiologie doen wij onderzoek naar het gehoor van pasgeboren kinderen. In deze folder staat wat het onderzoek inhoudt en informatie over begeleiding na het onderzoek.

Download document

Cursussen Naar boven

In deze folder staat informatie over de BCC oudercursus. In de cursus gaat u, samen met andere ouders, werken aan de basisvoorwaarden voor beter contact en communicatie met uw kind.

Download document

In deze folder staat informatie over de communicatiecursus voor slechthorende volwassenen. De cursus heeft als doel dat u de problemen in communicatie door slechthorendheid kunt hanteren en daardoor beter kunt communiceren.

Download document

De Hanen oudercursus is een programma waarin met een groep ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact en communicatie met hun kind. Deze folder bevat informatie over de inhoudt van de cursus en praktische informatie.

Download document

Onderzoeken Naar boven

BERA staat voor Brainstem Evoked Response Audiometry en is een onderzoek naar de gehoordrempel van u of uw kind. In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zichzelf of uw kind hierop kunt voorbereiden.

Download document

Meertaligheidsonderzoek is bedoeld voor kinderen die opgroeien met meer dan 1 taal en die moeite hebben met de spraak- en taalontwikkeling. Meer informatie leest u in de folder.

Download document

U heeft vragen op het gebied van gehoor of oorsuizen. In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Download document

Heeft u vragen op het gebied van gehoor bij uw kind? In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken en de begeleiding die Libra Revalidatie & Audiologie u biedt.

Download document

Bij de behandeling van uw kind bij Libra Revalidatie & Audiologie voor gehoor-, spraak- en/of taalproblemen, kan een psychologisch onderzoek nodig zijn. In deze folder staat beschreven wat het onderzoek inhoudt en hoe u uw kind hierop kunt voorbereiden.

Download document

In deze folder leest u meer informatie over de onderzoeken die wij op locatie Eindhoven kunnen doen als er twijfel bestaat over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind.

Download document

Behandeling / begeleiding Naar boven

Deze folder bevat informatie over een hoortoestel voor mensen die geen gewoon hoortoestel kunnen (ver)dragen.

Download document

Klein Duimpje is een speelleergroep voor jonge dove en slechthorende kinderen van 1½ tot 4 jaar. In deze folder leest u voor wie Klein Duimpje bedoeld is en wat de begeleiding inhoudt.

Download document

In deze folder leest u meer over de diagnose- en behandelgroepen voor kinderen met een spraaktaalachterstand, wie voor deze vorm van vroegbehandeling in aanmerking komen en wat de behandeling inhoudt.

Download document

Informatie over ambulante behandeling voor jonge kinderen met forse problemen bij het uiten van taal. Er is wel taalbegrip. De behandeling richt zich op vragen die u en uw omgeving hebben. Kind, ouders en omgeving ontvangen zorg op maat.

Download document

Wanneer u, als slechthorende, last heeft van problemen in de communicatie met anderen, kan de maatschappelijk werker van Libra Revalidatie & Audiologie u hulp bieden.

Download document

Slechthorendheid bij een kind is niet alleen ingrijpend voor het kind, maar ook voor de ouders en andere gezinsleden. Een maatschappelijk werker van Libra Revalidatie & Audiologie ondersteunt bij het accepteren en verwerken van de nieuwe situatie.

Download document

U kunt terecht bij dit spreekuur voor onderzoek en advies op het gebied van gehoor, spraak, taal en de verdere ontwikkeling van uw kind.

Download document

VIB is een kortdurende methode om de basiscommunicatie tussen ouder en kind te verbeteren. In deze folder leest u voor wie het bedoeld is en hoe het werkt.

Download document

Tips en extra informatie Naar boven

Deze folder is bedoeld voor mensen met gehoorproblemen op het werk. In deze folder leest u hoe Libra Revalidatie & Audiologie u kan helpen.

Download document

Het kan zijn dat u na onderzoek bij Libra Revalidatie & Audiologie een recept voor een hoortoestel hebt gekregen. In deze folder leest u wat u daarna te wachten staat.

Download document

Dit is een folder ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. De folder bevat achtergrondinformatie, tips en oefeningen.

Download document

Deze folder bevat tips die handig kunnen zijn bij slechthorendheid.

Download document

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten.

Download document

Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd een antwoord of reactie. Lees alle informatie over het melden van de klachten en hoe wij uw klachten behandelen in deze folder.

Download document

U en uw behandelaar hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze folder vindt u uitleg over uw rechten en plichten.

Download document